<< tillbaka

OBS På samma sätt som under samtal kommer det att ta tid att komma ikapp med innehållet på denna sidan. Förutom genomförda projekt vill jag här även ta upp idéer och förslag till möjliga verksamheter!

Under många år har jag lagt ner mycket tid och kraft och arbetat med olika Kultur projekt, ofta tillsammans med andra entusiaster och konstnärer och i en mängd olika sammanhang och syften. Ibland med delad projektansvar och i uppdrag, men många gånger har jag varit såväl idéutvecklare som projektledare
Under denna rubrik vill jag informera och rapportera om dessa konstnärliga åtaganden, som till skillnad från konstnärliga objekt lever ett mera flyktig liv! Det enda som återstår blir ibland en dokumentation..

Några av dessa genomförda projekt kommer att presenteras närmare:

*Statens Konstråd och Boverket
”Konst där vi Bor” Riks 1989 - 90

*Skulpturutställningen vid NCC Borlänge 1991

*Rikstäckande konsttävling och samlingsutställningen ”Måla din Stad” Vår Bostad 1992

*Scenografi, bildspel, projektledning i ”Timglas” - Turné mellan Sverige 1994

*Projektansvarig för vandringsutställningen ”Konsten i Vår Bostad” turné i 17 Svenska städer Riks 1994 – 95

*Ansvarig för konstnärsmed. vid ABB-s kulturdagar Ludvika 1997

*Idé och projektansvarig för ”Kultur Knyt Kalas” Ludvika 1998

*Estetiskt vaktmästare. Idéutveckling – projektledning och undervisning. Kreativa processer – metodutveckling och digital bildbearbetning. Bla. Projektansvarig för symposium och workshops med stöd av St. Kulturråd och AF-Kultur - ”Konstnärliga uttryck i samtiden. 2002

*Initiativtagare och medverkande vid AMU utbildningen – Kreativ Impuls i samarbete med bla. TBV i Örebro. 2004


Några idéer och förslag vädras och våndas...>


Ladda ner ett bildspelet "sopopera" från soptippen Björnhyttan
(634 kb Powerpoint).
2005-01-11:Frans van Bruggen och Karl Kruse


Utkast till projektförslag del 2 och framåt Kurs Stendesign

Geologisk labyrint

Övergripande målsättning

Vi vill medverka till att skapa nödvändiga förutsättningar för ”Stenriket” att gå från projekt till process. Förslaget kan gärna uppfattas som vårt svar på det som vi ser som såväl möjligheter, begränsningar och inte minst förväntningar på kursen.

Vi ser och presenterar ett förslag till stort och långsiktig kulturprojekt där stenen står i centrum. Ett projekt som i sin helhet kan fungera som led i utvecklingen I sin förlängning kan det blir ett givande, logisk och troligen ekonomiskt fördelaktigt, redskap för bygden! Både internt och i framställningen gentemot omgivningen.(Det finns många goda exempel där kulturprojekt har varit som nycklar till kreativitet och positiva förändringsprocesser. Stenen är en oskattbar naturresurs – den geologiska historiebärare – en mäktig och populär råvara och industriell tillgång – och dessutom och inte minst en närmast magiskt kulturtillgång – som gjord för kulturella, handverksmässiga och konstnärliga verksamheter!

För att kunna lyckas med en sådan bred målsättning som att främja och utveckla en hel bygd behöver man mod att satsa på förändring och mobilisera alla tillgängliga krafter! Genom vårt förslag skapar vi ett nödvändigt instrument och forum för stöd och mottagande av alla kommande goda bidrag och idéer - tex. sådana som kommer att växa fram ur denna kurs. På detta sätt kan vi dessutom motverka negativa effekter med olika kortsiktiga projekt, som skapar stora förväntningar, men riskerar att rinna ut tillsammans med begränsade resurser och begränsad tid. Naturligtvis bör vi bättre ta tillvara – utveckla och använda - det vi faktiskt gör och kommer framtill!

Några snabba inledande steg behöver ovillkorligen tas!

För att detta projekt skall kunna utvecklas från vision till verklighet behöver vi : Bestämma oss för vilka vill delta från samlingsbegreppet sten riket. 1 – 2 – 3 – eller 4 kommuner. Och på vilka vilkor!

1. En ordentlig projekterings och projektbeskrivning – ett underlag för att det kan fattas nödvändiga beslut för ansvarsfördelning, ekonomi, tidsplaner och bidragsansökningar.


2. Få fart på ett omfattande kontaktarbete från första början! Skapa ett nätverk av samarbetspartners och intressenter för att ta del av idéer och kunskaper och erfarenheter så tidigt som möjligt Vi vill undvika att låsa formerna för organisation och samverkan. (inte skapa grund för sura miner!) Utan positiv inställd omvärld fungerar inte detta projekt!

3. Göra en ordentlig inventering och utvärdering av det som redan finns. Av verksamheter, kontaktnät organisationer och föreningar, eldsjälar mm. Vad fungerar, vad kan blir bättre hur kan resurserna samlas och berika varandra. Några heliga kor kanske måste slaktas eller bytta hage!


Geologisk labyrint

Projektet består av 4 olika delar som kompletterar varande, hänger ihop. De utgör tillsammans de byggstenar vi tror projektet behöver nu och i framtiden – För att kunna starta – utvecklas och verka!

1. Geologisk labyrint

Ett stenparkliknande område, gärna högt belägen – nära genomfartsled med utsikt över den här så mäktiga naturen – gärna tillgång till och närheten till vatten!

Magi – geologi – stenpark - Mötesplats – Arena – Informationscentrum - Företagspark Mycket varierad besöksmiljö för barn och vuxna - En fysisk samlingsplats för hela projektet.

Tänk er ett monument som tex . New Grange på Ireland. Byggd av stentidens folk med stentidens kunskaper och redskap. Tänk vad ett dåtida monument kan betyda för bygdens navarande befolkning! (se även folder New Grange)

"-Vi kan bygga ett nutida monument och skapa liknande vilkor! Ett monument over nutida stentid långt in i framtiden Monumental, stor och mäktig på lämplig plats."

Utformad så att utbudet kan kompletteras och varieras allteftersom. Så mycket som möjligt skall funktionera året runt, vara självgående och fungera utomhus, dvs. utan fast uppvärmning eller fast personal. Vi planerar en mera detaljerad model över labyrinten, inklusive funktionsbeskrivningar, i samband med kursens utställning. Där kommer vi tex. att presentera

Förbrukad - Förstenad
En utställning om tid – minnet och monument! Arbetet görs dels i förhållande till tidigare nämnda uppgifter och vilkor (se ovan) – dels i samband med kursavsnittet i maj-juni 2005.

2. Kultur –Knytt – Kalas på sten temat

Ett identifikationsprojekt för bygden. Erfarenheter från ett liknande projekt i Ludvika visar på stora vinster (Se broschyr och utvärdering )

Deltagandet skapar förståelse - lust – ökar kreativt samarbete – kultur är något som angår och omfattas av alla. Denna manifestation engagerar så många lokala intressenter som möjligt Inventerar resurser i form av individer och föreningar mm. – Skapar en ovärderlig bas för hela projektet.

kultur knyt kalas kan kanske hållas 2006 på geologiska labyrinthet En kultur picknick för framtiden!

3. Upplevelsestråk – Installationer – fadder samarbete

Personliga upplevelser genom möten med enskilda konstverk. Kulturutövare av skilda slag bjuder in till sina subjektivt valda platser ut i omgivningarna, Där besökarna möter deras ”personliga kommentarer till platsen” 8Så långt är detta en variant på en mycket lyckad installations utställning Genis loci , med mycket liten budget . Mycket uppskattat och välbesökt på Gotland för ett antal år sedan. Utställningen skapar en känsla av att vara särskilt utvald och välkomnande för besökarna. Det sätter rotation på turisterna. Folk ser nya platser med egna och genom andras ögon! Geologiskt labyrint bidrar med karta över besöks området och kan bidra med annat stöd.

Vilkor: Varje installationsplats utformas tillsammans (i samråd med) ett lokalt förankrad företag. Kulturutövare delar ansvaret för platsen med lokal entreprenör.

Vi kommer att ge förslag och exempel på möjliga samarbetsformer och utförande på kursutställningen.

4. El gitarr i Porfyr - Marknadsföring och evenemang.

Förfrågan till lämplig lokal konstnär – handverkare, för att i samråd med tex. porfyr och Hagströms museum, tillverka en elgitarr. Denna gitarr trakteras på ett årligen återkommande elgitarr festival på utomhusarenan i den Geologiska labyrinten.

Framtill vernissage:

3-månaders projektanställning för idé och projektutveckling enligt beskrivning på sid. 1 Kontakter med berörda kommunerna i stenriket tas snarast möjligt. Möjligheter till stöd och bidrag för bland annat projektanställning enligt ovan och med kommunen(erna) som huvudman. Undersöks Modeller och idébeskrivningar enligt ovan.

Kontakter:

Ansvariga och företrädare för kommunen(erna). Nätverk och lokala kontakter. Bidragsgivare – möjliga huvudmän – Högskola Dalarna – landstinget – Framtidens Kultur – Statens kulturråd – landsbygdsutveckling – näringslivsenheten (kommunen och länet).

Material:

Mycket av det stenmaterial vi har i tankarna för labyrinten har vi sedd tex. som rest material på Wasasten! Men även rena naturfynd är naturligt välkomna. För modeller och prover till utställningen inga större krav.

Övrigt:

Förtroende att at arbeta med de ovan beskrivna uppgifterna enligt bästa förmåga! Vi tror att vi tillsammans har både erfarenheter och kunskaper som lämpar sej för uppgifterna. I denna inledande fas vill vi arbeta som ett team med så stor frihet inom ramen för planeringen som möjligt. Vem som gör vad vill gärna fördela själva framtill utställningen.

Varför just Vi?

Vi tror att det finns en för uppgiften lämplig bredd på våra gemensamma yrkeserfarenheter och kunskaper. Därutöver anser vi att just det faktum att vi båda två kan tillföra projektet synsätt och erfarenheter från även andra kulturella bakgrund i detta skede kan vara en stor tillgång. Vi tror att det i detta initial läge finns stor bruk för oväntade nya synsätt och jämnförelser.

"-Projektet är utformad för att växa och andas i tiden – varieras i det oändliga – för att brukas och omfattas av alla möjliga deltagare och besökare. Ett stenprojekt behöver av oss skapad tid för att utvecklas och formas!"

Frans van Bruggen & Karl Kruse

Valhallavägen 37
77141 ludvika
tel: 0240 – 80787 – mobil 070-7268172
e-post: frans.v.b@telia.com

022553311@khkonst.com


2004-11-23:En konstnär på vår skolan!?

Idéutveckling, bild och konstfrågor i stort och smått.

Ett samarbete mellan ett stort antal elever från Parkskolan i Grängesberg, Martin Dalebjörk (bildlärare) och Frans van Bruggen (konstnär). Projektet genomfördes hösten 2004 inom ramen för den konstnärliga medverkan i samband med skolans upprustning.

Några ledtrådar och tankar bakom projektsamarbetet:

*Att avdramatisera mötet med konsten genom att bjuda in till diskussion.
*Att genom ett personligt möte skapa förutsättningar lust och motivation till konstupplevelser hos eleverna. Jag hoppas och tror,
*Att det även kommer att öka respekten för konstverken i korridorerna som sådant!
*Att stimulera till olika tolkningar och möjliga synsätt.
*Att skapa nyfikenhet och lust till denna tolkningsfrihet genom att upptäcka eventuella avsikter och betydelse bakom motiv och innehåll.
*Att diskutera och betona bildernas och kreativitetens betydelse för bla. inlärning och personlighetsutvecklingen. Framföra synpunkter på bildämnets mångfasetterade innehål, mål och möjliga användningsområden. Här diskuterade vi bland annat olika aspekter och sambandet på hur vi ser på oss själva – ses av andra och uttrycker våra synsätt.

Vårt första möte användes således till att försöka skapa förtroende och respekt för varandras intentioner, åsikter och uppgifter.

Namngivning
För att inte riskera att föreskriva vad som skulle uppfattas och anses som korrekt, fick eleverna i uppgift att två och två vandra runt bland de nyplacerade konstverken i skolan för att hitta på egna titlar åt bilderna. Jag tror att denna inledande övning fick dom att titta lite extra – skapa sej en egen bild, för att därefter förklara och uttrycka för varandra vad dom såg och tyckte!
En ytterligare poäng med denna namngivning var att försöka få till stånd idésamtal mellan elever som inte redan var den införstådda bästis, gärna över könsgränsen!) Jag tycker att namngivningen blev en succé och en mycket bra start inför fortsättningen. Deltagandet blev mycket intensivt! Martin har sammanställt listerna med inkomna namn och förslag på ett föredömligt sätt, en härlig läsning med många poänger. (finns att låna, särskilt mapp hos Martin).

Namngivningen följdes upp med eget arbete under ordinarie lektioner kring temat Logotyp. Exempel på dessa tema arbeten i klasserna finns på medföljande CD-romskiva.

Som avslutning på projektet diskuterade vi bildkonsten och bildspråket i ett mycket bredd perspektiv. Praktiska frågor kring materialen och tillvägagångssätt för skapandet av bilder - vilkor och uppgifter för konstnärlig yrkesverksamhet – vackert och fult – magi – bild och avbild – erfarenheter och verklighet. Amatörer och yrkesutövande - avsikt och mening. Skillnader mellan offentlig konst – bilder i hemmet och utställningar.

Kreativitets träning –– kunskapsinhämtning och utforskning genom skapandet - bildförståelse och bildskapandet är viktiga instrument vid all inlärning.

Dessutom kom vi in på många närbesläktade angelägna och aktuella frågor; Vilka skapar bilder och varför, vilka helt olika avsikter kan det finnas med bildbudskap – Vem äger tolkningsföreträde –– Av vilka anledningar och hur fungerar olika bilder i – reklam – information – kommunikation mm. mm.

Att kunna tolka bildspråket är en viktig demokratiskt rättighet i kommunikationssamhället Får eleverna (och vi) den chansen !?

Det ryms ovanligt många unika möjligheter att närma sej stora och svåra livsfrågor i dessa ovannämnda sammanhang. Centrala viktiga frågor inför den personliga utvecklingen såväl som för den förväntade rollen i framtidens olika sociala sammanhang. Låt oss försöka ta vara på denna lite udda chans till gränsöverskridande samarbete! Jag medverkar gärna till att utveckla olika former för en fortsättning på detta som jag ser det lyckade och löftesrika försöksprojekt.

-Frans van Bruggen
Konstnär


Ladda ner ett bildspel från Parkskolan.
(710 kb Powerpoint).